REGULAMIN SERWISU WWW.RENTOUT.PL

Spis treści


§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu
§ 4 Ogłoszenia
§ 5 Odpowiedzialność
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Reklamacje
§ 8 Informacje dodatkowe
§ 9 Załączniki

 

§1 Postanowienia ogólne:


1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie (dalej zwanym Regulaminem) oznaczają:


a. Rent OUT- firma Rent OUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 13, 32-540 Karniowice, Numer NIP: 6282276040, Numer KRS: 0000768409;
b. Serwis- prowadzony przez Rent OUT portal umożliwiający umieszczanie ogłoszeń;
c. Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika lub aktywowała Ogłoszenie;
d. Ogłoszenie- sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie będące zaproszeniem do zawarcia umowy, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. W skład ogłoszenia mogą wchodzić: informacja tekstowa, zdjęcia, filmy oraz dodatkowe informacje;
e. Konto Użytkownika- odrębna część portalu zabezpieczona loginem (adres e-mail) i indywidualnym hasłem, udostępniona Użytkownikom. Logowanie do Konta odbywa się przy użyciu wybranego loginu (adres e-mail) oraz hasła;
f. Rejestracja- wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podstawie, którego zostaje utworzone Konto Użytkownika w Serwisie;
g. Cena- podana w Ogłoszeniu cena za rzecz lub usługę będącą przedmiotem Ogłoszenia;
h. Promowanie- płatna usługa Serwisu mająca na celu zwiększenie częstotliwości wyświetlania Ogłoszenia;
i. Cennik- aktualnie obowiązujący Cennik, zawierający listę usług oferowanych przez Serwis w ramach promowania Ogłoszeń, czy też ich publikacji na 365 dni oraz ich cenę wyrażoną w punktach;
j. Punkty- zakupiona przez Użytkownika wartość liczbowa służąca do dokonania płatności za usługi oferowane przez Serwis.

 

2. Serwis działa pod adresem WWW.RENTOUT.PL a przedmiotem jego działalności jest publikacja Ogłoszeń i umożliwienie Użytkownikom kontaktowania się w sprawach związanych z zawarciem umów.


3. Serwis umożliwia dodawanie Ogłoszeń w działach: Giełda, Wynajem, Usługi.


4. Serwis nie pobiera opłat od Użytkowników za umieszczanie Ogłoszeń. Zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu Użytkownik może skorzystać z odpłatnego Promowania zamieszczonych Ogłoszeń czy też płatnego publikowania Ogłoszenia na 365 dni.


5. Punkty do wykorzystania w ramach Serwisu mogą być kupowane przez Użytkowników w pakietach wskazanych w Cenniku. Płatność za punkty następuje w wybranej przez Użytkownika formie, spośród dostępnych w Serwisie opcji płatności.


6. Zakupione Punkty są przypisane Użytkownikowi, który dokonał płatności za nie i tylko ten Użytkownik może korzystać z Punktów dokonując zamówień usług w ramach Serwisu.


7. Zakupione Punkty nie mogą być przedmiotem obrotu handlowego, wymiany ani nie podlegają spieniężeniu.


§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:


1. W ramach prowadzenia Serwisu Rent OUT zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.


2. Rent OUT świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci:


a. Prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie;


b. Umożliwienie umieszczenia Ogłoszeń;


c. Udostępnienia opcji komentowania i ocen Użytkowników.


3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie Rejestracji po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.


4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie odstąpić od umowy poprzez usunięcie Konta Uzytkownika, usunięcie Ogłoszenia lub usunięcie komentarza lub oceny zamieszczonej w Serwisie.


5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) może w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu skorzystania z tego prawa należy poinformować o tym fakcie Rent OUT drogą mailową lub listowną. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie przez konsumenta od umowy w tym trybie nie skutkuje zwrotem dokonanej płatności za Promowanie Ogłoszenia jeśli Rent OUT rozpoczął Promowanie Ogłoszenia.

 

§3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu


1. Korzystanie z Serwisu polega na:


a) Bezpłatnym (na okres 30 dni) lub płatnym (na okres 365 dni) udostępnianiu zaproszeń do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)


b) Płatnym promowaniu zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy zgodnie z zasadami umieszczonymi w Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.


c) Bezpłatnym przeglądaniu Ogłoszeń i bezpłatnym kontaktowaniu się z Użytkownikami udostępniającymi Ogłoszenia.


2. Każdy osoba fizyczna ma możliwość przeglądania zaproszeń do zawarcia umowy (Ogłoszenia) umieszczonych w Serwisie. Uprawnienie to nie jest niczym ograniczone i nie wymaga uprzedniej Rejestracji.


3. Możliwość zamieszczenia zaproszenia do zawarcia umowy (Ogłoszenie), wymaga uprzedniej Rejestracji.


4. Dodawanie komentarzy jak i ocenianie Ogłoszeń bądź Użytkowników wymaga uprzedniej Rejestracji.


5. Ogłoszenia pochodzą od Użytkownika i to Użytkownik odpowiada za ich treść zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.


6. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych otworzyć Konto Użytkownika oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest prawnie umocowana do działania w tym zakresie.


7. Jedna Oferta może dotyczyć tylko jednego przedmiotu lub usługi. W ogłoszeniu możliwe jest udostępnianie informacji o Użytkowniku i jego działalności. W szczególności Użytkownik może udostępnić informacje o dostępności oferowanego produktu lub usługi w innych wersjach etc.


8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści. W szczególności gwarantuje on, że są one zgodne z prawem a ich publikacja nie narusza praw Rent OUT ani praw osób trzecich w szczególności przez naruszenia prawa własności czy praw autorskich.


9. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność danych uzupełnionych w trakcie Rejestracji.


10. W Serwisie obowiązuje zakaz dostarczania treści i materiałów o charakterze bezprawnym.


11. W przypadku powzięcia przez Rent OUT uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta Użytkownika, w tym nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika przez osobę do tego nieuprawnioną, Rent OUT może zawiesić Konto Użytkownika i żądać wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości lub wiarygodnego potwierdzenia umocowania do dostępu do konta Użytkownika.

 

§4 Ogłoszenia


1. Aby umieścić Ogłoszenie w Serwisie należy się zarejestrować. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie WWW.RENTOUT.PL. Skuteczna Rejestracja będzie potwierdzana wysłaniem wiadomości mailowej na podany podczas Rejestracji adres e-mail.


2. Dodawanie Ogłoszeń polega na uzupełnianiu formularza, zgodnie z informacjami wyświetlanymi przez system Serwisu WWW.RENTOUT.PL. W przypadku wątpliwości lub problemów technicznych prosimy o niezwłoczny kontakt z obsługą Serwisu.


3. Treść Ogłoszeń dostępna jest niezwłocznie po jego skutecznym dodaniu. W przypadku wyboru opcji Promowania Ogłoszenia, promowanie Ogłoszenia nastąpi po dokonaniu opłaty za Promowanie Ogłoszenia zgodnie z Cennikiem.


4. Cena podana w Ogłoszeniu powinna być wyrażona w walucie: złoty polski i zawierać wszelkie należne podatki (tzw. cena brutto).


5. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim.


6. W treści Ogłoszenia (w jego opisie, dołączony zdjęciach lub filmach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, ani numerów kontaktowych. Adres e-mail i numer kontaktowy mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia.


7. Ogłoszenia należy dodawać we właściwej dla niego kategorii. Rent Out zastrzega możliwość przeniesienia Ogłoszenia do kategorii właściwej.


8. Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie, przez cały okres emisji ma możliwość jego edycji poprzez panel Konta Użytkownika.


9. Oferta jest emitowana w Serwisie przez 30 dni. W przypadku Ofert z działu Wynajem i Usługi istnieje możliwość przedłużenia emisji na 365 dni po uiszczeniu opłaty za przedłużenie emisji zgodnie z Cennikiem.


10. Za dostępność produktów lub usług odpowiada Użytkownik udostępniający Ogłoszenie. W przypadku braku produktu lub niemożności świadczenia usługi Użytkownik powinien zawiesić wyświetlanie Ogłoszenia lub je usunąć z Serwisu.


11. Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie produktów oferowanych. Serwis nie służy do zamieszczania Ogłoszeń dotyczących poszukiwania produktów czy usług.


12. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają prawa.


13. Ogłoszenia muszą w sposób rzetelny, kompletny i dokładny opisywać przedmiot bądź usługę oferowaną. Treść Ogłoszeń nie powinna w żaden sposób wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru, właściwości, ilości, ceny, pochodzenia, stanu ani innych cech mogących mieć wpływ na wyrażenie chęci zawarcia umowy.


14. W przypadku, kiedy treść Ogłoszenia nie odpowiada prawdzie, bądź jest sprzeczna z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Rent Out zastrzega sobie możliwość ingerencji w treść Ogłoszenia, poprzez zawieszenie jego emisji do czasu usunięcia przyczyn zawieszenia.


15. W przypadku zawieszenia emisji Ogłoszenia, Rent Out niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika za pomocą osobnej wiadomości mailowej. Treść tej wiadomości określać będzie przyczyny zawieszenia.


§ 5 Odpowiedzialność


1. Rent OUT nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych produktów lub usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do realizacji umowy. W przypadku zauważenia naruszeń prosimy o poinformowanie Rent OUT o zaistniałej sytuacji.


2. Rent OUT nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem.


3. Rent OUT nie ingeruje oraz nie sprawdza każdorazowo treści Ogłoszenia zamieszczonego na łamach Serwisu. Rent OUT może jedynie po powzięciu informacji o naruszeniu niniejszego Regulaminu zawiesić lub usunąć Ogłoszenie lub Konto Użytkownika.


4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zakazane jest umieszczanie Ogłoszeń naruszających przepisy prawa oraz prawa osób trzecich. Zakazanym jest również obrót przedmiotami niedozwolonymi, nielegalnie wprowadzonymi do obrotu lub których możliwość sprzedaży uzależniona jest od posiadania pozwoleń i koncesji.


5. W przypadku kiedy treść Ogłoszenia jest sprzeczna z zasadami etyki, przepisami prawa bądź zmierza do wprowadzenia w błąd, Rent OUT może wezwać Użytkownika do zmiany jego treści pod rygorem zawieszenia emisji Ogłoszenia.


6. W przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad wynikających z niniejszego Regulaminu Rent Out niezwłocznie usuwa Konto Użytkownika.


7. W przypadku, kiedy Użytkownik cyklicznie narusza postanowienia Regulaminu Rent Out może zablokować jego Konto na czas oznaczony bądź nieoznaczony.


8. Rent Out nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego zarządzania kontem przez Użytkownika zwłaszcza za udostępnianie osobom trzecim przez Użytkownika hasła i innych zabezpieczeń niezbędnych do Rejestracji.

§ 6 Dane osobowe


1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Rent OUT będącym Administratorem danych, w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Serwisu. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Serwisu zaliczamy:

a) Prowadzenie Konta Użytkownika;

b) Możliwość dodawania Ogłoszeń;

c) Możliwość dodawania komentarzy i ocen.

2. Rent OUT wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Serwisu. Rent OUT nie przetwarza danych osobowych, które nie zostały samodzielnie i dobrowolnie przekazane od Użytkowników. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Rent OUT wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Użytkowników danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

4. Rent OUT może przekazywać dane osobowe Użytkowników:

a) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Serwisu- w przypadku Użytkowników, którzy skorzystali z usługi Promowania Ogłoszenia.

b) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Serwisu lub firmie będącej hostingodawcą Serwisu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Serwisu.

5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

6. Rent OUT ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Rent OUT przechowuje dane osobowe Użytkownika tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

8. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Rent OUT ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Rent OUT zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

11. W przypadku pytań dotyczących procedur ochrony danych osobowych stosowanych przez Rent OUT prosimy o kontakt mailowy lub listowny na adres podany w Serwisie.

 

§ 7 Reklamacje


1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu należy składać drogą elektroniczną bądź listownie na adres Rent OUT podany w Regulaminie a także stronie Serwisu.


2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.


3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.


§ 8 Informacje dodatkowe


1. Cała zawartość Serwisu, taka jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy są własnością Rent OUT i są chronione prawem autorskim.


2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Rent OUT oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.


3. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Rent OUT i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Rent OUT.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


5. Rent OUT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika.


6. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.


7. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.


8. Użytkownik będący Konsumentem w przypadku sporu z Rent OUT lub innym Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:


a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.


b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.


c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej z Rent OUT lub Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą.

 

8.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Rent OUT, a Użytkownikiem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Rent OUT.


§ 9 Załączniki


1. Cennik2. Formularz odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dla konsumentów